به سایت انجمن بیهوشی موضعی و درد خوش آمدید

انجمن بیهوشی موضعی  ودرد ایران با هدف ارتقا رشته درد در ایران تشکیل شده است از وظایف این انجمن  به ارتقا علمی و عملی همکاران و حمایتهای صنفی از رشته  درد می توان اشاره کرد

پروتکل انجمن در مورد اداره درد در پاندمی کوید 19  

عکسهای رژیونال آنستزی و درد در سال مرداد 98

عکسهای ششمین کنگره بین المللی درد در سال 97

عکسهای کارگاه رژیونال آنستزی در بهمن ماه سال 96