همه‌ی نوشته‌های rezvani

به سایت انجمن بیهوشی موضعی و درد خوش آمدید

انجمن بیهوشی موضعی  ودرد ایران با هدف ارتقا رشته درد در ایران تشکیل شده است از وظایف این انجمن  به ارتقا علمی و عملی همکاران و حمایتهای صنفی از رشته  درد می توان اشاره کرد

سلسله وبینارهای انحمن درد برای اطلاع بیشتر کلیک کنید

پروتکل انجمن در مورد اداره درد در پاندمی کوید 19  

عکسهای رژیونال آنستزی و درد در سال مرداد 98

عکسهای ششمین کنگره بین المللی درد در سال 97

عکسهای کارگاه رژیونال آنستزی در بهمن ماه سال 96