اعضاء هیئت مدیره

اعضا هیئت مدیره انجمن 
1- آقای دکتر محمود رضا آل بویه (رئیس انجمن)
2- آقای دکتر سعید رضا  انتظاری (خزانه دار)
3-آقای دکتر علی اکبر نصیری (دبیر)
4-آقای دکتر فرناد ایمانی
5-آقای دکتر مهران رضوانی

بازرس انحمن
آقای دکتر علی نقره کار