انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران

اولین انجمن تخصصی و فوق تخصصی در مورد کنترل درد و بیهوشی موضعی در ایران 

خبرهای انجمن

گالری انجمن

اعضای انجمن

عضویت در انجمن

هیئت مدیره انجمن

اساسنامه انجمن