اعضا هیئت مدیره انجمن 
1- آقای دکتر محمود رضا آل بویه (رئیس انجمن)
2- آقای دکتر سعید رضا  انتظاری (نایب رئیس انجمن)
3-آقای دکتر مهران رضوانی (دبیر)
4-آقای دکتر داود آقا محمدی 
5-آقای دکتر فرید ابوالحسن قره داغی (خزانه دار)

بازرس انحمن
آقای دکترحمید رضا فیض