به سایت انجمن بیهوشی موضعی و درد خوش آمدید

انجمن بیهوشی موضعی  ودرد ایران با هدف ارتقا رشته درد در ایران تشکیل شده است از وظایف این انجمن  به ارتقا علمی و عملی همکاران و حمایتهای صنفی از رشته  درد می توان اشاره کرد