جناب آقای دکتر محمود رضا آل بویه (رییس انجمن)

جناب آقای دکتر سعید رضا انتظاری (خزانه دار)

جناب آقای دکتر فرناد ایمانی عضو هیئت مدیره

جناب آقای دکتر علی نصیری (دبیر انجمن)

جناب آقای دکتر مهران رضوانی (ّعضو هیئت مدیره)

جناب آقای دکتر علی نقره کار (بازرس انجمن)