مجله فارسی:

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد

 

مجله انگلیسی :

Anesthesiology and pain medicine