اعضا انجمن بیهوشی و موضعی  و درد ایران می توانند از موارد متعددی استفاده کنند من جمله
1- معروفی در سایت انجمن به عنوان عضو
2-معروفی مطب و محل کار همکاران عضو در سایت
3- استفاده از تخفیف بین 10-25 % در سمینارها  ، بازآموزیها و کنگره ها یی که انجمن برگزار میکند
4-اطلاع رسانی در مورد برگزاری کلاسهای آموزشی و …. در مورد درد
5- هماهنگی چهت دوره های خارج از کشور
6-استفاده از کتابخانه مجازی سایت که به زودی راه اندازی می گردد