کارگاه رژیونال آنستزی  در بهمن ماه سال 96 توسط انجمن بیهوشی موضعی و درد برگزار گردید