کنگره درد و بیهوشی موضعی ایران
25 تا 28 بهمن 1401
فرصت ارائه مقاله
به پایان رسید
اینجا کلیک کنید
قبل
بعدی

محورهای اصلی کنگره درد و بیهوشی موضعی ایران :

– سندرمهاي درد مزمن و پاتوفيزيولوژي انها

– كنترل دردهاي حاد و پس از عمل( روشهاي جديد از جمله بلوك و …)

– روشهاي كنترل درد: فارماكولوژيك و غير فارماكولوژيك

– داروهاي انالژزيك New generation analgesics

– روشهاي مداخله اي در درمان درد يا Interventional pain management

– نورومدوليشن و كابردهاي ان

– روشهاي مداخله اي در درمان ديسكوپاتيها: فوايد و عوارض جانبي

– تكنيك هاي سلول درماني از جمله PRP و عوارض و فوايد انها

– اهميت بازتواني يا Rehabilitation در درمان درد

-كنترل درد اطفال

– كنترل درد در سرطانها

-روشهاي ارزيابي درد

-اينده علم درد و روشهاي مداخله اي ان

-نقش سونوگرافي و راديولوژي در مداخله هاي كنترل درد

-نقش ازون در كنترل درد

-نقش قانون در محافظت از حق بیمار و پزشک درد

-نقش طب های جایگزین در کنترل درد